KÖNYVTÁRI TUDNIVALÓK

(a Könyvtárhasználati szabályzata alapján)hogyan

 

1.  A beiratkozás

A beiratkozással a könyvtár és az olvasó között jogviszony jön létre, mely mindkét félre nézve jogi felelősséggel jár. A tagsági viszony a tanulói jogviszony megszűntéig tart.

Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására.

2. A könyvtár nyitvatartása

A könyvtár naponta nyitva van. A nyitvatartás megtekinthető az iskola több pontján illetve a honlapon.

3. Kölcsönzés

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával lehet kivinni.

Kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.

A kölcsönzés időtartama egy hónap, ami egy alkalommal meghosszabbítható.

A tanév végén az olvasók kötelesek minden dokumentumot a könyvtárba visszajuttatni.

A tankönyvek egy tanévre vagy addig kölcsönözhetők, amíg a tanítás – tanulás az adott könyvből történik.

A kölcsönvevő a kölcsönvett könyvekért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A könyvet minden rongálódástól óvni kell, beleírni, jelölni nem szabad. A megrongálódott könyv javítási költségei a kölcsönvevőt terhelik.

A könyv elvesztését be kell jelenteni. Ha a könyv beszerezhető, egy kifogástalan példányát kérjük. Ha nem szerezhető be, a könyvtár számára szükséges más művel kell pótolni. A dokumentum be nem szerzése esetén a 3/1975. /VIII. 17./ KM-PM. rendelet által előírt módon kell eljárni.

5. A könyvtári számítógépek használatának szabályai

A gépek be- és kikapcsolása a könyvtárostanár feladata. Segítségért is hozzá kell fordulni, a gépek bármilyen hibáját neki kell jelezni!

A gépekre semmit sem szabad feltelepíteni!

A számítógépek használatához fel kell iratkozni. Elsőbbséget élveznek azok, akik iskolai munkájukhoz használják a gépet. A gépnél ketten ülhetnek, és csak ők kezelhetik azt.


A tankönyvekkel kapcsolatos szabályok

(A Tankönyvtári szabályzat alapján)

 

1. Jogszabályi háttér

  • 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről
  • 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
  • 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

 

2.  A tartós tankönyvek

A könyvtár önálló különgyűjteményként, a brosúrákra vonatkozó szabályokat alkalmazva kezeli a tartós tankönyveket.

A BiblioBase Integrált Könyvtári rendszert használva kerül könyvtári állományba, a címlapra vonalkód és könyvtári pecsét kerül.

2.1. Kölcsönzés

A tanulók 1 tanévre használatba kapják a tankönyveket, amelyeket a tanév végén, kijelölt napon/napokon vissza kell hozni.

A több tanévre szóló tankönyveket a tanulónak akkor kell visszahozni, amikor az oktatás már nem az adott tankönyvből folyik. Bizonyos esetekben (pl. pótvizsga), a szaktanár írásbeli jelzésére, a kölcsönzés meghosszabbítható.

3. Az ingyen tankönyvek

A diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett tankönyveket kapják meg használatra.

A könyvtár önálló külön gyűjteményként, a brosúrákra vonatkozó szabályokat alkalmazva kezeli az ingyenes tankönyveket.

Excel-táblázatban, évfolyamonként kerülnek nyilvántartásba a tankönyvek. A könyvtári és a dátum bélyegző a könyv címlapjára kerül.

3.1 Kölcsönzés

A kölcsönzés osztályonként egy ívet alkalmazva történik, amelyen felsorolásra kerülnek a tanuló által használt tankönyvek. A jegyzéket a tanuló vagy a szülő aláírja.

A tanulók 1 tanévre ingyenes használatba kapják a tankönyveket, amelyeket a tanév végén, kijelölt napon(okon) vissza kell hozni.  Ez alól kivételt képeznek a munkafüzetek és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyvei.

A több tanévre szóló tankönyveket a tanulónak akkor kell visszahozni, amikor az oktatás már nem az adott tankönyvből folyik. Bizonyos esetekben (pl. pótvizsga), a szaktanár írásbeli jelzésére, a kölcsönzés meghosszabbítható.

4. Kártérítés

A kölcsönzött tankönyvekre vigyázni kell. A megrongált, vagy vissza nem hozott tankönyveket pótolni kell megegyező kiadással, vagy ki kell fizetni a beszerzési árat. A befizetés az iskola pénztárában történik. Amennyiben a tankönyvek többszöri próbálkozás ellenére is behajthatatlanok, az iskola a jogszabályok szerint jár el. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést.

5. Selejtezés

A tankönyvek használati ideje 4 év, utána selejtezni kell.

A hozzászólások lezárva.