Leendő elsőseinknek

 

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2022

 logo2

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola –

Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

9400 Sopron, Fenyő tér 1.      Tel.: 99/510-232
E-mail: fenyosuli@gmail.com
Honlap: www.fenyoter.sopron.hu

 

Az iskola igazgatója: Tormáné Bakody Noémi

 

Sok szeretettel köszöntjük a leendő első osztályosokat és szüleiket!

A Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Győr-Moson-Sopron megye legnagyobb német nemzetiségi általános iskolája. Az intézmény fenntartója a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat.

Nyolc évfolyamos általános iskolánk a valamikori Bánfalva/Wandorf nevű településen várja tanulóit, évfolyamonként 4 osztállyal.

Célunk a német nyelvet magas szinten beszélő, a magyarországi német nemzetiség értékeit ismerő, azzal azonosulni tudó, önmagáért és környezetéért felelősséget vállaló gyermekek nevelése. Ennek érdekében feladatunknak tekintjük, hogy tanulóink magas szinten ismerkedjenek meg és sajátítsák el a német nemzetiségi tudat minden összetevőjét: nyelvet, kultúrát és történelmet egyaránt.

Folyamatosan megújuló iskolaépületünkben sportpályával, felújított tornateremmel, tágas, játékokkal felszerelt udvarral, rendezvények tartására is alkalmas ebédlővel, napjaink követelményeinek megfelelő számítástechnikai termekkel, német-magyar nyelvű könyvekkel és kiadványokkal ellátott, több ezer kötetes könyvtárral rendelkezünk.

Ötödik osztálytól tanítási órák keretében oktatjuk az angol nyelvet is.

Az óvoda és az iskola közötti zökkenőmentes átmenetre törekszünk, ezért fejlesztő-és gyógypedagógusok, szociális segítő, pedagógiai asszisztensek segítik munkánkat. A fejlesztések egyénileg, illetve kis csoportban történnek.

 

Első osztályainkról

Iskolánkban már első osztálytól megkezdődik a német nemzetiségi nyelv oktatása.

A gyerekek német nemzetiségi kétnyelvű, vagy német nemzetiségi nyelvoktató osztályokban tanulhatnak.

Kétnyelvű oktatási formában tanuló gyermekeink az emelt szinten, heti 5 órában tanult német nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint a heti 1 órában tanult német nemzetiségi népismeret mellett a következő tantárgyakat is német nyelven tanulják:

alsó tagozaton: környezetismeret, készségtárgyak (ének-zene, technika, rajz, testnevelés),

felső tagozaton: történelem, természettudomány illetve földrajz, ének-zene, technika, testnevelés.

A tantárgyak idegen nyelven történő tanulása már alsó tagozattól nagy szorgalmat és kitartást igényel.

Nyelvoktató osztályainkban tanulóink emelt szinten, heti 5 órában tanulják a német nemzetiségi nyelv és irodalmat, valamint heti 1 órában a német nemzetiségi népismeretet.

A kétnyelvű osztályban tanuló gyermekeinktől 8. évfolyam II. félévében elvárás a DSD nyelvvizsga letétele, melyre iskolánk biztosítja a felkészítést, a nyelvvizsga lebonyolítását, valamint a felmerülő költségeket.

Az eredményes nyelvtanulás kitartást és napi rendszeres gyakorlást kíván, amely a gyerekeknek csak a szülők és pedagógusok közös munkája eredményeként, otthonról kapott segítséggel, támogatással sikerülhet.

A 2022/2023. tanévben 4 első osztály indítását tervezzük.

Leendő elsős osztálytanítók:

Német nemzetiségi kétnyelvű:        1.a Licskainé Márton Mária

Német nemzetiségi nyelvoktató:     1.b Dudláné Budavári Ilona

                                                          1.c Kovács Dorina

                                                          1.d Kiss Andrea

A tanulók felvételénél nem feltétel a német nyelvi családi háttér, de túljelentkezés esetén elsősorban a magyarországi német nemzetiségi származásúakat vesszük fel.

 

Német nemzetiségi oktatásunkról

Nyelvoktatásunk beszéd-centrikus. A német nemzetiségi nyelv magas szintű oktatását segíti:

  • a nyelvórákon valamint a népismeret órán történő csoportbontás
  • az ausztriai, illetve németországi egy hetes nyelvi tábor a felső tagozatosok számára
  • a tanév végi „házi nyelvi táborok” az alsó tagozatosok számára
  • a német nyelvi projektekben való részvétel
  • nyelvvizsga felkészítés
  • DSD I (Deutsches Sprachdiplom I) nyelvvizsga letételének lehetősége
  • a német anyanyelvű országokkal való kapcsolataink, melyek révén tanulóink anyanyelvi környezetben is gyakorolhatják a német nyelvű kommunikációt. Több ausztriai iskolával állunk kapcsolatban. Osztrák partneriskoláinkkal a testvérosztály programok bizonyultak hatékonynak. Közös kulturális- és sportrendezvényeket, projekteket szervezünk.

Hagyományok: német nemzetiségi iskolaként nagy hangsúlyt fektetünk a német nemzetiségi kultúra felelevenítésére, ápolására, amely az iskola életének minden területét áthatja. E köré szerveződnek hagyományőrző programjaink, projektnapjaink, rendezvényeink, ezt segítik német nemzetiségi tánccsoportjaink. A német nemzetiségi táncokat testnevelés órák, szakkörök keretében sajátítják el tanulóink.

Programjaink közül kiemelkedik az Őszi búcsú, a Mihály nap, a Márton nap, az adventi ünnepségsorozatunk, mely a Német Nemzetiségi Karácsony-délutánnal zárul. A hagyományőrző téltemetés és farsangi mulatság, a szülőknek és a környéken lakóknak szervezett, immár évek óta nagysikerű Német Nemzetiségi Bál, a Trachttag, a Nemzetiségi nap, a tanév legutolsó napján az évzáró Kerti parti, valamint különféle projektjeink, egészségnapok, osztrák- magyar találkozók szintén színesítik iskolánk életét. Aktívan részt veszünk szűkebb és tágabb környezetünk (Bánfalva, Sopron) német nemzetiségi rendezvényein is.

 

Hit- és erkölcstan oktatás

AZ EGYHÁZAK TÁJÉKOZTATÓ LEVELE

Tanórán kívüli tevékenységi formák

Alsó tagozatos gyermekeink számára biztosítjuk a napközi otthonos foglalkozásokat, ahol fontos feladat a szakszerű segítséggel történő másnapi órákra való felkészülés. Emellett játszóházakat, zenés, táncos, műsoros délutánokat szervezünk.

Felső tagozatos diákjaink a tanórák után tanulószobai foglalkozáson készülhetnek a másnapi órákra.

Mindezeken kívül a tanulók szabad idejének eltöltéséhez szakköreink, sportköreink, tanulmányi- és sportversenyek, kulturális programok színes sokasága áll rendelkezésre.

Olyan nevelőtársi, partneri kapcsolatot szeretnénk az iskolánkba felvett gyermekek szüleivel kialakítani, amelyben szülő és iskola egyet akarva, egymást segítve valósítja meg elképzeléseit gyermekeink fejlődése, német nemzetiségi identitástudatának kialakítása érdekében.

Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat!

AZ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE SZERETETTEL várja GYERMEKEIKET!

 

A hozzászólások lezárva.