Leendő elsőseinknek

 

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

 2020

logo


Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola –

Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

9400 Sopron, Fenyő tér 1.      Tel.: 99/510-232
E-mail: fenyosuli@gmail.com
Honlap: www.fenyoter.sopron.hu
Az iskola igazgatója: Tormáné Bakody Noémi
A beíratásért felelős: Tormáné Bakody Noémi

 

Sok szeretettel köszöntjük a leendő első osztályosokat és szüleiket!

 

Rövid bemutatkozásunkkal szeretnénk segíteni felelősségteljes döntésüket, mellyel kisgyermekük iskoláját megválasztják.

A Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola –Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Győr-Moson-Sopron megye legnagyobb német nemzetiségi általános iskolája.

Sopron kertvárosának határán, Bánfalva egészséges levegőjű zöld övezetében várja tanulóit.

Két épületszárnyán a 16 osztályt foglalkoztató alsó és a 15 osztályból álló felső tagozatban több mint 800 diák osztozik. A mindenkori 4. évfolyam az iskolától kb. 200 méterre elhelyezkedő különálló épületben (volt Lippai szakközépiskola) kap helyet.

Mind az alsó, mind a felső tagozat számára életkori sajátosságuknak megfelelően törekszünk az iskola udvarrészeinek kialakítására. Az alsósok játszóudvara szaladgálásra, labdázásra, csúszdázásra, sok mozgásra ad lehetőséget. 2019-ben az udvar új burkolatot kapott valamint új mászó-toronnyal bővültek az udvari játékok.

A felsősök által használt területen az „összekuckózós” beszélgetésekre is alkalmas fedett padokat helyeztünk el.

Több ezer kötetes magyar és német nyelvű könyvtár segíti diákjainkat az ismeretek elsajátításában. Az olvasás, az olvasóvá nevelés hangsúlyos része oktató – nevelő munkánknak. Ez az egyik terület, amelyből iskolánk referencia – intézményi minősítést kapott.

Az elmúlt évben megújult tornatermünk is. Az épületrész energetikai felújításán (ablakcsere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés) kívül a tornaterem új, korszerű világítást, padlóburkolatot, térelválasztó függönyt kapott, mászófal került kialakításra, felújítottuk a tornateremhez tartozó öltözőket és vizes blokkokat.

Az informatika tantárgy oktatására –a 4. évfolyamtól kezdve – jól felszerelt számítógép-terem áll tanulóink rendelkezésére. Folyamatos eszközfejlesztésünk eredményeként rendelkezünk 3D nyomtatóval. Tanulóink betekintést nyerhetnek a robotika területére is. Felsőbb évfolyamos tanulóinknak felkészítést biztosítunk az ECDL vizsgára.

A kémia és a technika tantárgyak tanítására további szaktantermekkel rendelkezünk.

Ötödik osztálytól tanítási órák keretében oktatjuk az angol nyelvet is.

Az óvoda és az iskola között zökkenőmentes átmenetre törekszünk, ezért fejlesztő-és gyógypedagógusok, szociális segítő, pedagógiai asszisztensek segítik munkánkat.

A fejlesztések egyénileg, illetve kis csoportban történnek.

Első osztályainkról

Iskolánkban már első osztálytól megkezdődik a német nemzetiségi nyelv oktatása.

A gyerekek német nemzetiségi nyelvoktató, vagy német nemzetiségi kétnyelvű osztályokban tanulhatnak.

Nyelvoktató osztályainkban tanulóink emelt szinten, heti 5 órában tanulják a német nemzetiségi nyelv és irodalmat, valamint heti 1 órában a német nemzetiségi népismeretet.

Kétnyelvű oktatási formában tanuló gyermekeink a német nemzetiségi nyelv és irodalom valamint a népismeret mellett a következő tantárgyakat is német nyelven tanulják:

alsó tagozaton: környezetismeret, készségtárgyak (ének-zene, technika, rajz, testnevelés),

felső tagozaton: történelem, természetismeret illetve földrajz, biológia, technika, testnevelés.

Német nemzetiségi oktatásunkról

Nyelvoktatásunk: beszéd-centrikus. A német nemzetiségi nyelv magas szintű oktatását segíti:

 • a nyelvórákon valamint a népismeret órán történő csoportbontás
 • az ausztriai, illetve németországi egy hetes nyelvi tábor
 • a tanév végi „házi nyelvi táborok” az alsó tagozatosok számára
 • a német nyelvi projektekben való részvétel
 • a hetedik, nyolcadik osztályosainknak biztosított nyelvvizsga felkészítés
 • DSD I (Deutsches Sprachdiplom I) nyelvvizsga letételének lehetősége
 • a német anyanyelvű országokkal való kapcsolataink, melyek révén tanulóink anyanyelvi környezetben is gyakorolhatják a német nyelvű kommunikációt. Több ausztriai iskolával állunk kapcsolatban. Osztrák partneriskoláinkkal a testvérosztály programok bizonyultak hatékonynak. Közös kulturális és sport rendezvényeket, projekteket szervezünk.

Hagyományok: német nemzetiségi iskolaként nagy hangsúlyt fektetünk a német nemzetiségi kultúra felelevenítése, ápolása. A német nemzetiségi kultúra az iskola életének minden területét áthatja. E köré szerveződnek hagyományőrző programjaink, projektnapjaink, rendezvényeink, ezt segítik német nemzetiségi tánccsoportjaink. A német nemzetiségi táncokat testnevelés órák, szakkörök keretében sajátítják el tanulóink.

Programjaink közül kiemelkedik az Őszi búcsú, a Mihály nap, a Márton nap, az adventi ünnepségsorozatunk, mely a Német Nemzetiségi Karácsony-délutánnal zárul. A hagyományőrző téltemetés és farsangi mulatság, a szülőknek és a környéken lakóknak szervezett, immár évek óta nagysikerű Német Nemzetiségi Bál, a Trachttag, a Nemzetiségi nap, a tanév legutolsó napján az évzáró Kerti parti, valamint különféle projektjeink, egészségnapok, osztrák- magyar találkozók szintén színesítik iskolánk életét. Aktívan részt veszünk szűkebb és tágabb környezetünk (Bánfalva, Sopron) német nemzetiségi rendezvényein is.

A 2020/2021-es tanévben négy első osztály indítását tervezzük.

Szokásosan az „a” osztály kétnyelvű, a „b-c-d” osztályok nyelvoktató tanrenddel indulnak.

Amennyiben az óvodai előrejelzések beigazolódnak, és még egy kétnyelvű osztály indítása válik szükségessé, úgy az a „d” osztály lesz, amelyben ugyancsak az iskolánktól megszokott magas színvonalon biztosítjuk a kétnyelvű oktatást gyermekük számára.

 Leendő elsős osztálytanítók:

 • 1.a Kende Judit
 • 1.b Buczolitsch Istvánné
 • 1.c Szegedi Tünde
 • 1.d Polgárné Horváth Beatrix

A tanulók felvételénél nem feltétel a német nyelvi családi háttér, de túljelentkezés esetén elsősorban a magyarországi német nemzetiségi származásúakat vesszük fel.

Tanórán kívüli tevékenységi formák

Alsó tagozatos gyermekeink számára biztosítjuk a napközi otthonos foglalkozásokat, ahol fontos feladat a szakszerű segítséggel történő másnapi órákra való felkészülés. Emellett játszóházakat, zenés, táncos, műsoros délutánokat szervezünk.

Felső tagozatos diákjaink a tanórák után tanulószobai foglalkozáson készülhetnek a másnapi órákra.

Mindezeken kívül a tanulók szabad idejének eltöltéséhez szakköreink, sportköreink, tanulmányi- és sportversenyek, kulturális programok színes sokasága áll rendelkezésre.

Olyan nevelőtársi, partneri kapcsolatot szeretnénk Önökkel is kialakítani, amelyben szülő és iskola egyet akarva, egymást segítve valósítja meg elképzeléseit gyermekeink fejlődése érdekében.

Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat!

 

AZ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE SZERETETTEL VÁRJA GYERMEKEIKET!

A hozzászólások lezárva.