Diákönkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzata

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg tanulói, tanulóközösségei által létrehozott diákönkormányzat szervezeti felépítését és működési rendjét szabályozza.

I. A diákönkormányzat célja, feladata
1. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekét képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon.
2. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed (szünetek, szabadidős tevékenységek, kirándulások, stb.)
3. A diákönkormányzat tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet alábbi területeinek segítésében, szervezésében is:
– a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, stb.) – sportélet – hagyományos diákprogramok – túrák, kirándulások – kulturális programok – iskolaújság, iskolarádió – iskola környékének szépítése – papírgyűjtés, veszélyes hulladék gyűjtés segítése – a német nemzetiségi hagyományok ápolása

II. A diákönkormányzat tagjai
1. A diákönkormányzatot az alábbi tanulóközösségekhez tartozó tanulók alkotják:
– Az iskola mindenkori tanulója.
– A diákönkormányzat tagjai lehetnek az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók. A diákönkormányzati tagság megszűnik, ha a tanulói jogviszony megszűnik.
2. A diákönkormányzat minden tagjának joga a tisztviselők megválasztásában részt venni, mint választó és mint választandó személy.
3. A diákönkormányzat minden tagjának joga a diákönkormányzat bármely tisztviselőjéhez kérdést intézni, és arra érdemleges választ kapni.
4. A diákönkormányzat dönt saját működési rendjéről, pénzeszközi felhasználásról. Egyetértési, véleményezési joga van az iskolai házirend elfogadásában és módosításában, az iskolában alkalmazott jutalmazási elvek és formák, valamint a fegyelmező intézkedések formáinak és elveinek meghatározásban.

III. A diákönkormányzat szervezeti felépítése és működése

1. A tanulóközösségek

– a diákönkormányzathoz tartozó tanulóközösségek tagjai (osztály) 3 fő küldöttet (képviselőt ) – 1 fő osztálytitkárt, 2 fő helyettest – választanak
– Az osztályközösség választott vezetősége a tanulóközösség érdekvédelmét, életének szervezését látja el.
– A diákönkormányzat munkájáról köteles folyamatosan tájékoztatni az őt megválasztókat, az osztályt.
– A tanulóközösség által választott küldöttek képviselik az őket választó tanulóközösségeket a diákönkormányzat iskolai vezetőségében, illetve tájékoztatják megválasztóikat az iskolai vezetőség tevékenységéről, az aktuális feladatokról.

2. A diákönkormányzat vezetősége

– Az iskolai diákönkormányzat vezetőséget a diákönkormányzat tagjai egyénileg, titkos szavazással választják meg.
– A diákönkormányzat diákvezetője a diákelnök és a diákelnök-helyettes. Választásuk 2 tanévre szól. A diákvezető feladata a vezetőség üléseinek összehívása, előkészítése, levezetése, a hozott döntések, határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése.
– A diákönkormányzat üléseit éves munkaterv szerint havonta 1 alkalommal tartja, melyek – a személyi ügyek tárgyalását kivéve – mindenki számára nyilvánosak. Rendkívüli esetben mikro-üléseket tarthat az óraközi szünetekben, valamint egyéb kiemelkedő ügyben zárt ülést is tarthat.
– A diákönkormányzati-gyűlések összehívását a diákönkormányzat vezetője és a diákönkormányzat munkáját segítő felnőtt kezdeményezi.
– A vezetőség döntéseit szóban, egyszerű többséggel hozza. Külön döntés alapján személyi, illetve pénzügyi kérdésekben a döntést titkos szavazással is meg lehet hozni.
– A vezetőség üléseiről írásos emlékeztető (külön döntés esetén részletes, szó szerinti jegyzőkönyv) készül.
– A diákönkormányzat vezetősége részt vesz a tanulók szabadidős, tanórán kívüli iskolai programjainak megszervezésében.
– A diákönkormányzat vezetősége minden tanév elején elfogadja a DÖK éves munkatervét.
– Rendelkezik a diákönkormányzat által felhasználható pénzeszköz felett.
– Megbízatásának lejárta előtt 4 héttel megszervezi az új vezetőség megválasztását.
– Csatlakozhat a diákönkormányzatok területi vagy országos szervezetéhez, szövetségéhez.
– A diákönkormányzat vezetőségének kötelessége, hogy személyi döntéseit a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az éves munkaterv elfogadása előtt kikérje az õt megválasztó tanulóközösségek, tanulók véleményét.
– A diákönkormányzat vezetőségének kötelessége, hogy évente 1 alkalommal a diákönkormányzat tagjait vagy képviselőit tájékoztassa a vezetőség által végzett munkáról a diákparlamenten. A diákparlament összehívásáért az iskola igazgatója a felelős.
Az iskolai diákközgyűlést (DIÁKPARLAMENTET) évente legalább 1 alkalommal (páros évben nagy diákparlament – teljes felső tagozat jelenléte -, páratlan évben kis diákparlament – osztályonként 5 fő küldött jelenlétével – összehívása) össze kell hívni, melyen az iskola igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.

3. Képviselet, kapcsolattartás

A diákönkormányzatot az iskola igazgatójával, a nevelőtestülettel való kapcsolattartásban, tárgyalásokon a vezetőség diákelnöke és a diákönkormányzatot segítő nagykorú személy képviseli.
IV. A diákönkormányzat döntési, véleményezési, egyetértési jogai, képviselet, kapcsolattartás

A diákönkormányzat döntési jogai:

• saját működésével, munkájával kapcsolatos szervezőmunkában,
• tisztségviselők választásában,
• a pénzforrások felhasználásában,
• hatáskörbe tartozó feladatok megoldásában,
• egy tanítás nélküli munkanap lebonyolításában,
• saját tájékoztatói rendszeréről (iskolarádió, iskolaújság, faliújság, plakátok)

A diákönkormányzat véleményezési jogai:

A diákönkormányzat véleményt adhat bizonyos kérdésekben, amelyet azonban a véleményt kérő fél nem köteles magára nézve kötelezőnek venni.

Ilyen esetek:

• az iskola működésével kapcsolatos minden kérdés
• fegyelmi eljárások
• intézmény megszűnése, átszervezése, névváltoztatása
• intézményvezető megbízása, a megbízás visszavonása
• pedagógiai program, ünnepi események

A diákönkormányzat egyetértési jogai:

A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorolhat:

• az iskolai szervezeti és működési szabályzat pontjaiban
• a szociális jellegű juttatások megítélésében
• ifjúságpolitikai célú pénzeszközök felhasználásában
• a házirend módosításában
• a tanulói jutalmazások, fegyelmező intézkedések formáiban és alkalmazási elveiben.

DÖKSZMSZ


 

Oszd meg Facebookon!

Hozzászólás