Az iskolánk tankönyvellátási rendje

SOPRONI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA –DNÖ

 OM 030505

Sopron, Fenyő tér 1.

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE – 2014.

 

Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük:

  • a   nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
  • a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi törvény egyes rendelkezésének végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII.29.) Korm. rendelet
  • a  tankönyvvé, a pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet.

 Az iskolai tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével évente – az iskola igazgatója határozza meg minden év január 25-ig.

Ugyanezen törvény 29. § (3) rendelkezik arról, hogy az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét az iskola szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. Ennek során egyetértési jogot gyakorol az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat. A tankönyvellátással, a tanulók tankönyvi támogatásával kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket állapítjuk meg.

 A tankönyvellátás célja és feladata

 Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek (a továbbiakban: iskolai tankönyvellátás). Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása.

 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás vagy annak egy része lebonyolítható az iskolában, illetve az iskolán kívül. Az iskolai tankönyvellátás feladatait, vagy annak egy részét elláthatja az iskola, illetve a tankönyvforgalmazó. Az iskolai tankönyvellátás zavartalan megszervezéséért akkor is az iskola felel, ha a feladatokat vagy azok egy részét a tankönyvforgalmazónak adja át.

 

Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az igazgató – a tankönyvek beszerzési árát figyelembe véve – határozatban állapítja meg.

 

Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában teszi közzé.

 

Iskolánkban a tankönyvellátás feladatait az intézmény látja el olyan formában, hogy az Országos Könyvtárellátóval (továbbiakban Könyvtárellátó) a tankönyvek forgalmazására vonatkozó szerződést köt, és az intézmény a tankönyveket a Könyvtárellátótól átveszi.

Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az igazgató a felelős.

A tankönyvfelelős megbízása és feladatai

 

A tankönyv-értékesítésben közreműködő személy (tankönyvfelelős): Szegedi Tünde pedagógus, aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában

 

Díjazásának elvei:

Az elvégzett munkájának ellenértékét a Könyvtárellátótól a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon (KLIK) keresztül az iskolának eljuttatott díjazás fedezi.

 

Feladatai:

 A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése

Az iskolai tankönyvfelelős minden év június 10-ig köteles felmérni – jogszabályban meghatározott módon – hogy hány tanuló kíván az iskolától – a következő tanítási évben – tankönyvet kölcsönözni.

A tankönyvfelelős a felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanulónak kell biztosítania a normatív kedvezményt, illetve hány tanuló igényel és milyen tankönyvtámogatást a normatív kedvezményen túl. Az adatokat írásos formában minden ismerteti az intézmény vezetőjével.

(Az intézményvezető kapcsolódó feladati:

A meghatározott felmérés eredményéről az igazgató tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolai szülői szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot.

Az intézmény igazgatója meghatározza a tankönyvtámogatás módját, és erről értesíti a szülőt, illetve a nagykorú tanulót.)

 

  • A tankönyvrendelés elkészítése

A tankönyvfelelős minden év április utolsó munkanapjáig elkészíti a tankönyvrendelését. A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni.

A tankönyvrendelést oly módon kell elkészítenie, hogy a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.

Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a könyvtári hirdetőtáblán való kifüggesztéssel – közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.

 

  • A leszállított tankönyvek átvétele

 

  • A tankönyvek átadása a szülők (tanulók) részére

 

  • A módosítás és a pótrendelés elkészítése

 

                                                                                               Ütemezés 2014-ben:

Feladatok és határidők

- A tankönyvellátás helyi rendjének meghatározása   2014. 01. 25.

- A nevelőtestület, a szülői szervezet és a diákönkormányzat tájékoztatása – véleményük kikérése     2014. 04. 20.

- A tankönyvrendelés elkészítése  2014. 04. 30.

- Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek jegyzékének közzététele   2014. 05. 31.

- Szülők tájékoztatása,  tankönyv támogatási igény felmérése  2014. 06. 10.

- A tankönyvrendelés módosítása  2014. 06. 30.

- A leszállított tankönyvek átvétele a KELLO-tól  2014. 08. hó 3. hete

- A leszállított tankönyvek átadás a szülőknek (tanulóknak)  2014. 08. hó 4. hete

- Pótrendelés elkészítése  2014. 09. 05.

Sopron, 2014. 05. 01.

 

Barilichné Tóth Rita

igazgató

 

 

A hozzászólások lezárva.